Algemene voorwaarden

Music connect!

Muziek verbindt! Het brengt mensen bij elkaar, ik vind niks mooiers dan dat iedereen geniet in vrijheid en in verbinding met elkaar.

Hieronder vindt je de bepalingen en algemene voorwaarden:

Erwin Bakkum
Oostkade 29
1501 ND Zaandam

www.erwinbakkum.nl
KVK-nummer: 63017814
BTW-nummer: NL188658063B01

Update
Versie juli 2022

Artikel 1 – Definities

A. “Artiestenbureau Erwin Bakkum”: rechtspersoon.

B. Opdrachtgever: de natuurlijke of (rechts)persoon die met “Artiestenbureau Erwin Bakkum” door middel van een boekingsbevestiging een overeenkomst is aangegaan of op andere wijze met “Artiestenbureau Erwin Bakkum” of Artiest een overeenkomst is aangegaan.

C. Artiest: de natuurlijke persoon die op basis van de boekings-overeenkomst tussen opdrachtgever en “Artiestenbureau Erwin Bakkum”wordt ingezet op een bepaald feest/evenement.

Artikel 2 – Algemeen

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” -al dan niet in opdrachtverrichte werkzaamheden alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en haar opdrachtgevers.

B. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” schriftelijk zijn bevestigd.
mocht “Artiestenbureau Erwin Bakkum” genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze
uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal “Artiestenbureau Erwin Bakkum” jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

C Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met artiesten die worden vertegenwoordigd door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” aangaande (vervolg)boeking(en). Indien de opdrachtgever handelt in strijd met bovenstaande verplicht zij zich tot betaling aan “Artiestenbureau Erwin Bakkum” van een onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000,- alsmede van € 1.000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding duurt onverminderd het recht van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

A. Alle aanbiedingen van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen.

B. Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft “Artiestenbureau Erwin Bakkum” het recht het
aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

C Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

Artikel 4 – Overeenkomst

A. De, tussen “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en de opdrachtgever, tot stand gekomen overeenkomst wordt door hetgeen hieraangaande over en weer is gestuurd, correct weergegeven.

B. Na de totstandkoming opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor “Musicalive” slechts bindend, indien deze door haar schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

C Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen met de hoofdsom.

D. Het staat “Artiestenbureau Erwin Bakkum” (lees: de artiest) vrij te bepalen op welke wijze de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg met de opdrachtgever, bij verhindering van de geboekte artiest een andere artiest in te schakelen, artiesten van derden te betrekken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door deze derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
“Artiestenbureau Erwin Bakkum” houdt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren

Artikel5 – Bepalingen Optreden – Verplichtingen Opdrachtgever

A. Opdrachtgever draagt zorg voor een (kleed)ruimte voor de artiest welke afgesloten kan worden of bewaakt wordt.

B. Indien opdrachtgever gebruik maakt van promotie materiaal met de naam of afbeelding van artiest dient hij –na voorafgaande schriftelijke toestemming van “Artiestenbureau Erwin Bakkum”- er zorg voor te dragen dat tenminste twee exemplaren in het bezit gesteld worden van “Artiestenbureau Erwin Bakkum”.

C. Indien opdrachtgever gebruik maakt van “merchandise” dient hij tevoren schriftelijke toestemming te verkrijgen van Artiestenbureau Erwin Bakkum”. Tevens dienen ten minste vijf exemplaren in het bezit gesteld te worden van “Artiestenbureau Erwin Bakkum”.

D. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” opnames op geluid-en/of beelddragers worden gemaakt, is de opdrachtgever een niet door rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan “Artiestenbureau Erwin Bakkum” van € 10.000 euro. Voorts houdt “Artiestenbureau Erwin Bakkum” zich het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.

E. Er mogen geen beperkingen zijn tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien de artiest bij aankomst op het feest/evenement van mening is dat het geluid(niveau) onacceptabel is, heeft “Artiestenbureau Erwin Bakkum”/de artiest het recht zijn optreden te annuleren zonder dat de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever komt te vervallen.

F. In alle advertenties en reclame dient de opdrachtgever voor “top billing” zorg te dragen. Indien opdrachtgever op een andere manier reclame wenst te maken, dient hij “Artiestenbureau Erwin Bakkum” hieromtrent minimaal 14 dagen voor het feest/evenement schriftelijk op de hoogte te stellen.

G. De naam van de artiest mag niet gebruikt worden (direct dan wel indirect) voor enigerlei product(en), tenzij hieromtrent schriftelijk tussen partijen overeenstemming is bereikt. De naam/het logo van opdrachtgever dient op alle advertenties en promotiemateriaal vermeld te zijn die verbonden zijn aan die van de artiest.

H. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” verschaft indien mogelijk op verzoek van opdrachtgever benodigde foto’s, logo’s en/of artwork van de artiest. Alles blijft eigendom van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en zal na gebruik onmiddellijk worden geretourneerd.

I. Geen van de kosten ter promotie e.d. zal voor rekening komen van “Artiestenbureau Erwin Bakkum”.

J. Opdrachtgever zal niet van start gaan met adverteren en promotie voordat een schriftelijke bevestiging van de boekingsovereenkomst en 100% van de overeengekomen vergoeding ontvangen is door “Artiestenbureau Erwin Bakkum”.

K. De artiest is in generlei opzicht verplicht interviews af te geven voor radio, televisie, krant of tijdschrift, tenzij de opdrachtgever van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” of de artiest voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gekregen.

L. Opdrachtgever draagt uiterste zorg voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en licenties voor het feest/evenement. Tevens draagt hij zorg voor de benodigde WA-verzekeringen en evenementenverzekering. Op het eerste verzoek van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” zal de opdrachtgever deze aan “Artiestenbureau Erwin Bakkum” tonen.

M. Het optreden zal gehouden worden op indoor feesten/evenementen, tenzij een en ander specifiek schriftelijk is overeengekomen.

N. Opdrachtgever is verplicht bij de boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” (artiest) heeft te allen tijde het recht een ptreden te weigeren indien (alle) sponsors niet vooraf door opdrachtgever zijn gemeld.

O. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijk toestemming van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” de artiest door te boeken naar derde(n). De opdrachtgever dient vooraf “Artiestenbureau Erwin Bakkum” op de hoogte te stellen van het uiteindelijke boekingsfee (artiestenfee en boekingsfee) die wordt betaald voor het optreden van de artiest. Op het – 3 -eerste verzoek van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” zal opdrachtgever een bewijs van de confirmatie of betalingsbewijs van deze feest aan “Artiestenbureau Erwin Bakkum” ter hand stellen.

Artikel 6- Boekingen in het Buitenland

A. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een business-class vliegticket, inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam.

B. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een luxe kamer met dubbel bed en ontbijt in een hotel met tenminste drie sterren.

C. De artiest zal worden vervoerd door een luxe 4-deurs personenwagen bestuurd door een punctuele Engelssprekende chauffeur. Transport per openbaar vervoer of taxi is niet acceptabel.

D. Extra onkosten die gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden door opdrachtgever vergoed.

Artikel 7 – Gegevens Opdrachtgever

A. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht en voorts is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke “Musicalive” overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de gesloten overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” te stellen.

B. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” heeft het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” heeft bovendien het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8 – Prijs (-wijzigingen)

A. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten.

B. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en de opdrachtgever, omstandigheden, terzake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is “Artiestenbureau Erwin Bakkum” gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door de opdrachtgever.

Artikel 9 – Annulering Artiest

A. Indien de artiest geboekt wordt voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of verplichtingen heeft voor zijn/haar platenmaatschappij en deze tegelijkertijd plaatsvinden met het feest/evenement, heeft ” Artiestenbureau Erwin Bakkum” het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd zijn aan “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 10 -Annulering Opdrachtgever

A. Opdrachtgever kan de boeking tot 40 dagen voor het evenement kosteloos annuleren.

B. Indien Opdrachtgever de boeking minder dan 40 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

C Indien Opdrachtgever de boeking tussen 30 en 15 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 75% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

D. Indien Opdrachtgever de boeking binnen 15 dagen voor het feest/evenement annuleert,
dient het volledige overeengekomen bedrag betaald te worden.

Artikel 11 – Overmacht

A. In geval van overmacht is “Artiestenbureau Erwin Bakkum” gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

B. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en de artiest behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.

C. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

D. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

E. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” verricht hadden moeten zijn.

Artikel 12- Controle en Reclame

A. De opdrachtgever is gehouden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” opgestelde
boekingsbevestiging, deze zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren.

B. Onjuistheden dan wel onvolledig heden in de overeengekomen bevestiging, welke na ontvangst door de opdrachtgever worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels aangetekend schrijven, ter kennis van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” te worden gesteld.

C Reclames welke “Artiestenbureau Erwin Bakkum” meer dan 5 dagen nadat de door haar verrichte prestatie is geleverd, bereiken
zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor de opdrachtgever van ieder aanspraak tot gevolg.

Artikel 13 – Waarschuwingsplicht

A. De opdrachtgever is gehouden “Artiestenbureau Erwin Bakkum” onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra zij het
vermoeden krijgt dan wel bemerkt dat het optreden dreigt niet door te gaan.

B. Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de opdrachtgever gehouden “Artiestenbureau Erwin Bakkum” volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel te beperken.

C De opdrachtgever is gehouden “Artiestenbureau Erwin Bakkum” te vrijwaren voor aanspraken van derde(n), welke ontstaan
door het optreden van de artiest dan wel door het gebruikmaken van de verrichte prestatie door de opdrachtgever.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

A. Alle door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden.

B. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” – al dan niet in opdracht – verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” verrichte werkzaamheden, behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van “Artiestenbureau Erwin Bakkum”.

C. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij “Artiestenbureau Erwin Bakkum” de overeenkomst ontbind of de last tot vervullen van de gegeven opdracht opzegt.

D. Opdrachtgever is gehouden alle schade jegens “Artiestenbureau Erwin Bakkum” te vergoeden welke is ontstaan als gevolg van het verloren gaan (bijvoorbeeld door diefstal, brand of beschadiging) van zaken van de artiest en “Artiestenbureau Erwin Bakkum” (platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen etc.)

E. Eveneens is “Artiestenbureau Erwin Bakkum” niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de overeenkomst in haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de overeenkomst.

F. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Artiestenbureau Erwin Bakkumzijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs en zal in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs.

G. Indien “Artiestenbureau Erwin Bakkum” ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met deopdrachtgever en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en “Artiestenbureau Erwin Bakkum” alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

H. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 15 – Betaling en Nacalculatie

A. De opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” ontvangt, binnen 30 dagen te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.

B. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” behoudt zich het recht voor de door haar namens de opdrachtgever geïnde gelden door te betalen onder aftrek van honorarium, (derde)kosten, BlW en nog eventueel openstaande facturen van eerdere datum. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” is nimmer gehouden vertragingsrente aan haar opdrachtgever en/of derden te vergoeden over de periode in welke zij geïnde bedragen onder haar heeft.

C. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens (betalings)-verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval “Artiestenbureau Erwin Bakkum” omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

D. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van een giro- of bankoverboeking. In geval van contante betaling dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hiervoor door “Artiestenbureau Erwin Bakkum” een kwitantie wordt afgegeven.

E. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente, met een minimum van 12% per jaar, verschuldigd, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

F. Tevens is de opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter “Artiestenbureau Erwin Bakkum” aantoont hogere kosten, waaronder gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

G. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 – Zekerheidsstelling

A. “Artiestenbureau Erwin Bakkum” is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de
opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens “Artiestenbureau Erwin Bakkum” zal voldoen.

B. Tot het stellen van zekerheid is de opdrachtgever te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

Artikel 17- Opschorting recht

A. In geval de opdrachtgever diens verplichtingen jegens “Artiestenbureau Erwin Bakkum” niet nakomt heeft deze, zonder
ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

B. Het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, komt “Artiestenbureau Erwin Bakkum” eveneens toe in geval haar omstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen jegens “Artiestenbureau Erwin Bakkum” niet zal nakomen.

Artikel 18- Ontbinding

A. In geval dat de opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft “Artiestenbureau Erwin Bakkum”, het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.

B. Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de opdrachtgever gehouden het positieve contractsbelang van “Artiestenbureau Erwin Bakkum” en de artiest te vergoeden.

C. Jegens de opdrachtgever is “Artiestenbureau Erwin Bakkum”, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

D. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan “Artiestenbureau Erwin Bakkum”/de artiest zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is “Artiestenbureau Erwin Bakkum” bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 19 – Geschillen

A. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.

B. De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transacties, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.